Boje u Terronu a Vouziers

7. 1. 2019

V létě 1918 prodělala čs. brigáda bojový křest v Alsasku a v září 1918 se přesunula do Champagne, kde se měla zapojit do chystané ofenzívy v okolí Remeše. Zde se stala součástí IV. armády gen. Gourauda, která po namáhavém pochodu dosáhla 12. října břehy řeky Aisne od Grandpré až po Rethel v úpatí pohoří Argonne. Za úkol měla překročit řeku a pokračovat v postupu ve směru Sedan-Mezieres. Útok IX. armádního sboru, který tvořily 134. a 53. divize, měl vytvořit široké předmostí na východ od Vouziers na výšinách Falaise-Vandy. Od 15. října začala 53. divize směňovat vyčerpanou 48. divizi pod Vouziers se 106. brigádou na pravém a 1. československou brigádou na levém křídle.

Boje o Terron-sur-Aisne

Dne 14. října byl kpt. Husák jmenován velitelem I. praporu 21. čs. stř. pluku, a to jako první čs. důstojník na podobné pozici. Jeho I. prapor dostal za úkol vystřídat 1. pluk Zuávů nad řekou Aisnou a jejím paralelním kanálem. Levá hranice úseku byla na severovýchodním svahu kóty 149, pravá 600 m na jih od farmy Echarson. První linii obsadily Šidlíkova a Vlasákova rota s třemi četami kulometů, v záloze zůstala Plívova rota a četa kulometů. Již v noci ze 17. na 18. října utrpěl prapor první ztráty během německého ostřelování.

V plánované ofenzívě měl Husákův prapor obsadit městečko Terron-sur-Aisne, přičemž prostor operací byl vymezen zleva obcí a zprava kótou 170. Útok měl proběhnout přes přechody přes Aisnu, které usilovně budovali pod neustálou nepřátelskou palbou muži francouzského 8. ženijního pluku a to poté, co napravo položený sousední 319. pluk obsadí kótu 153 u vesnice Vandy. Obsazení kóty proběhlo úspěšně 18. října, prapor však žádný další rozkaz neobdržel. Ten přišel až 20. října a kpt. Husák měl vyslat jednu rotu do Terronu, kde měla zaměnit rotu 319. pluku, která ves obsadila.

Úkol obsadit město připadl 1. rotě kpt. Šidlíka posílené o kulometnou četu. Rota zahájila postup ve 20.00 hodin a po přechodu řeky ve 23.00 hodin dosáhla Terronu, kde navázala kontakt s Francouzi a obsadila severní a severovýchodní okraj vesnice. Hned ráno 21. října kolem 8. hodiny se její postavení stalo cílem silné dělostřelecké palby a následného útoku německé pěchoty III. praporu 237. pěšího pluku. Útok přicházel z kóty 170 a byl podporován silnou palbou kulometů. Šidlíkovi muži museli pod jeho tlakem ze vsi ustoupit, ale záhy se zreorganizovali a provedli rychlý protiútok, kterým Němce z obce vytlačili. Ti záhy přešli opět v protiútok, který Čechoslováci úspěšně odrazili. Němcům proto přisunuli posily a zahájili další útok. Německá pěchota postupovala k Terronu v několika řadách za sebou a se silnou dělostřeleckou podporou. K odražení třetího útoku již 1. rota neměla dostatek sil a po 12. hodinách těžkých bojů ustoupila před přesilou ke statku Macquart. Po celou dobu jim neocenitelnou podporu poskytovalo francouzské dělostřelectvo.

Ve 13.00 hod. přišel rozkaz zaútočit na Terron celým praporem a zmocniti se ho stůj co stůj. Prudký útok Němce překvapil, a ačkoliv silně ostřelovali čs. vojáky děly a kulomety, ti se kolem 15. hodiny zmocnili celé vesnice, zorganizovali její obranu ze všech směrů a navázali spojení s 319. plukem. Večer dorazila do Terronu půlrota 6. roty II. praporu pod velením por. Lexy. Němci se o další protiútok nepokusili, ve zničené vsi byl však nedostatek úkrytů a vyčerpaní vojáci byli vystaveni silné dělostřelecké palbě. Tak tomu bylo i celý následující den. Zásobování bylo možné provádět pouze po přechodech přes řeku Aisnu, což bylo velmi nebezpečné a prováděla jej Lexova záložní půlrota.

Za úsvitu 23. října se Němci pokusili o protiútok. Přivolaná dělostřelecká přehrada a přesná střelba čs. kulometů ale jejich pokus zmařily. Němci proto prorazili hráze a okolí Terronu zaplavili, což pohyb ještě více zkomplikovalo. Během intenzivního německého ostřelování byl zasažen úkryt oblíbeného velitele 2. roty por. Plívy, který padl. Následující den přišel rozkaz, že Terron musí být udržen za každou cenu. V noci z 25. na 26. října došlo k částečnému vystřídání vojáků zbytkem 6. roty por. Lexy. Po celou dobu pokračovalo těžké ostřelování osady.

Dne 27. října v 16.00 hodin zaútočila francouzská 36. divize severně od postavení I. praporu na výšiny severně od Voncq. Šidlíkova 1. rota a Kloudova 1. kulometná četa je svou palbou podporovaly. Francouzským jednotkám se podařilo výšiny dobýt, čímž se muselo německé dělostřelectvo stáhnout z pozic a Terronu se částečně ulevilo. Následující den začala opadat voda ze záplav a v noci z 29. na 30. října byl slyšet hluk, jak pravděpodobně Němci odsouvali lehká děla, jejichž palba umlkla. V téže noci velitel kulometné roty por. Matička s nasazením života šířil zprávu, že vzniklo samostatné Československo.

Poslední říjnový den přišel rozkaz, že prapor bude vystřídán praporem 408. pluku, který následně provede útočnou operaci. Již večer tak za velmi prudkého dělostřeleckého ostřelování začali čs. vojáci přecházet Aisnu a ráno následujícího dne již odpočívali v údolí na sever od Contreuve. Po několikahodinovém odpočinku nastoupil celý prapor i s ostatními jednotkami pluku pochod do blízkých lesů, kde měly strávit několik dní zaslouženého odpočinku. Ztráty I. praporu v bojích o Terron činily 31 mrtvých, 175 raněných a 12 nezvěstných.

Po celou dobu bojů o Terron stál II. prapor 21. čs. střeleckého pluku v záloze ve Vrizy, odkud podporoval kulomety akce I. praporu a jemuž na pomoc vyslal zmíněnou 6. rotu. Zbylé dvě roty pomáhaly francouzským ženistům s opravou přechodů přes Aisnu. Prapor tak utrpěl největší ztráty dělostřeleckým ostřelováním.

 

Boje u Vandy

Po příchodu k řece Aisně byl III. prapor 21. čs. střeleckého pluku nejprve v plukovní záloze u vesnic Loisy a Vrizy, kde byl pod neustálým německým dělostřeleckým ostřelováním. Zde dostal 23. října rozkaz převzít od části 319. pluku okraj vesnice Vandy. Kolem 17. hodiny vojáci po jediném nezničeném mostu, pod prudkou dělostřelbou a se ztrátami, překonali rozvodněnou Aisnu a zaujali pozice proti vsi. Následně zaútočili na ves, kterou rychle obsadili. Večer byl dán rozkaz k útoku na výšinu za vesnicí, jejíž vrchol se podařilo obsadit. Zde zcela chyběly zákopy, takže postavení bylo vybudováno v kráterech po granátech, které byly propojeny narychlo vyhloubenými chodbami. Tato činnost samozřejmě neunikla Němcům, kteří okamžitě zahájili ostřelování těchto postavení. Brzy se přidaly i letecké útoky.

Čs. vojáci v těchto postaveních odrazili několik německých útoků, přičemž s každým jejich neúspěchem jen rostla dělostřelecká palba, včetně použití plynových granátů. Dokonce se podařilo 27. října sestřelit jedno z německých letadel. Bohužel večer 29. října byl střepinou granátu zabit oblíbený velitel 10. roty por. Martínek. V těchto tvrdých podmínkách vydržel prapor do noci z 30. na 31. říjen, kdy byl vystřídán Francouzi.

 

Boje u Vouziers

Po přechodu do operačního prostoru byl 22. čs. střelecký pluk určen do druhého sledu. Dne 18. října měl I. prapor obsazenou pozici u Grivy-Loisy, II. prapor byl v zákopech a sklepích Goegny-Loisy a III. prapor s velitelstvím pluku byl maskován v rokli jižně od Tourcelles-Chaumont. Ten den provedly francouzské pluky 53. a 134. divize útok na jižním úseku na německé pozice u vesnic Chesters a Vandy za řekou Aisnou, které se proti původním předpokladům podařilo rychle dobýt. Proto zahájili Němci následující den zuřivé protiútoky čerstvými pluky IV. bavorské divize a dařilo se jim Francouze vytlačovat. Situace na jižním úseku 53. divize byla těžká, a proto velitel divize přesunul II. prapor 22. čs. střeleckého pluku do okolí Mars-Sous-Bourcq, aby chránil bok 106. brigádě.

Na severním úseku divize udržel 319. pluk vesnici Vandy, a dokonce dobyl městečko Terron-sur-Aisne. Poté, co byl vyčerpaný 319. pluk vystřídán čerstvým 205. plukem a 21. čs. střeleckým plukem, vzplály několikadenní těžké boje o Terron. Na jižním křídle 53. divize a u sousední 134. divize začala být situace kritická. Pluky 134. divize byly Němci zatlačeny u potoka Fournelle až k Aisně a byly pod neustálými leteckými útoky. Dopoledne 21. října dostal 22. čs. střelecký pluk rozkaz k přesunu směrem k nepříteli do pozic na řece Aisně, aby zajistil pravý bok divize.

V průběhu dne se II. prapor 22. čs. střeleckého pluku díky krytu lesíčku a terénních nerovností dostal nepozorovaně až k Aisně, kterou jako první překonala 5. rota s četou kulometů pod velením npor. Rytíře. Údolí však bylo zatopeno, takže přechod byl možný jen po provizorních mostcích, které však byly neustále ostřelovány Němci. Přesto se v pořádku přesunuli k okraji lesa Pt. Ban, kde již kolem 17. hodiny odrazili německý útok. Jedna z hlídek 5. roty se ale dostala blízko k nepřátelským pozicím, kde došlo k zuřivému boji a zajetí tří legionářů. Tím se Němci dozvěděli, že na linii jsou Čechoslováci, což vedlo k zintenzivnění jejich útočných aktivit. Aby velení podnítilo bojovnost bavorské divize, rozepsalo pro mužstvo velké odměny. Večer přešla Aisnu 6. rota npor. Rejholce. Mířila ke vsi Chestres, která měla být v německých rukou. Zjistila však, že jsou zde Francouzi, které vystřídala a prodloužila tak levé křídlo 5. roty. Následně přes řeku přešla i 7. rota s kulomety jako záloha.

V noci přišel rozkaz, že je 22. čs. střelecký pluk přidělen vyčerpané 134. divizi a má se připravit k útoku. Zatímco I. prapor zůstal jako záloha mezi Botonem a Chestrem, II. prapor měl zaútočit na dvorec Pt. Ban severně od potoka Fournelle a III. prapor měl útočit na nevysokou kótu 153 severně od vesnice Chestres. Jednalo se o velmi složitý úkol. Jak dvorec Pt. Ban, tak kóta 153 byly velmi dobře opevněny betonovými bunkry a chráněny mohutnými drátěnými překážkami a mnoha kulomety. Během přesunu do pozic musel I. a III. prapor projít městem Vouziers, kde byly prapory ostřelovány německým dělostřelectvem. Další ztráty utrpěly jednotky německou dělostřelbou při přechodu přes řeku Aisnu, kde Němci používali i plynové granáty. Pluku se během noci i přes utrpěné ztráty podařilo zaujmout výchozí postavení pro útok.

Ten jako první zahájil za svítání 22. října III. prapor postupem na kótu 153, rozprostírající se nad vesnicí Chestres. Poté co ji 9. a 10. rota obtížně dosáhly, okamžitě se staly terčem silné kulometné palby, která jim způsobila těžké ztráty. Záhy se přidalo i dělostřelectvo a letectvo, čímž bylo znemožněno zásobování a odsun raněných. Velké ztráty způsobila i palba do boků postupujících jednotek z opevněného dvorce Pt. Ban. Dobytí kóty 153 se nezdařilo, ačkoliv k jejímu dosažení chybělo 20–30 kroků. V průběhu bojů se sice podařilo zajmout 8 Němců, ale úkol se splnit nepodařilo.

Pod německý útok se dostal i II. prapor 22. čs. stř. pluku a nemohl tak zahájit svou operaci. Po úporné obraně však německý tlak polevil, II. prapor v 15.00 hodin dostává rozkaz zaútočit na dvorec Pt. Ban. Celý prapor vyrazil současně a bez dělostřelecké přípravy. 5. rota postupovala přímo na Pt. Ban, 7. rota vlevo od něj a 6. rota za ním. Smělý útok Němce překvapil a čs. vojáci rychle obsadili nepřátelské zákopy. Zde zajali 19 Němců, včetně velitele praporu, ukořistili jedno 77 mm dělo, 4 minomety, 6 těžkých a 9 lehkých kulometů. Také tím ulehčili sousednímu zle tísněnému III. praporu. V noci se postavení II. praporu stalo cílem neúspěšného německého protiútoku. Ráno pak pokračoval II. prapor v postupu až k cestě z mlýna Landéves do Vandy, čímž dosáhl svého divizního cíle. Velitel armády Gouraurd ocenil vítězný boj II. praporu 22. čs. střeleckého pluku a citoval jej v armádním rozkaze pro chrabrost. Později vlastní rukou dekoroval praporec II. praporu francouzským Válečným křížem s palmou.

Přestože III. prapor zesílil obě čelní roty 11. rotou, nepodařilo se mu ani během dne, ani v noci obsadit kótu 153. Všechny pokusy se tříštily o mohutný odpor a byly krvavě odraženy. Teprve 24. října byl naplánován řádný útok na kótu 153 za silné podpory dělostřelectva. V 15.00 hodin vyrazil III. prapor s posilou 2. roty I. praporu do útoku. Prudkou ztečí bylo dosáhnuto první line západních zákopů a začal boj muže proti muži. V tu chvíli ale Němci vynesli kulomety z pevnůstek k drátěným překážkám, které se nepodařilo zničit, a zahájili palbu do zad útočníků. Čechoslováci se tak opět museli stáhnout. Následující den došlo k vystřídání III. praporu I. praporem 22. čs. střeleckého pluku, který se měl o získání krvavé kóty 153 rovněž pokusit. Mnoho mužů III. praporu však neodešlo, zůstalo v liniích a 26. října v 16.00 hodin se účastnili dalšího pokusu o zteč. Ta byla opět odražena přesnou kulometnou palbou. Proto byl na následující den naplánován rozsáhlejší útok, kdy měla I. prapor z jihu podpořit rota sousedního 65. pluku a 5. rota II. praporu 22. čs. pluku z jihu. Útok, podpořený mohutnou dělostřelbou, započal v 15.00 hodin. Útočícím jednotkám se sice podařilo obsadit několik pevnůstek a zákopů, ale kulometná palba z nepoškozených betonových bunkrů na odvrácených svazích kóty 153 a palba z kulometů, umístěných v hloubce obrany na kopcích za potůčkem Chalone, postupující jednotky zastavila. Francouzské velení nepodpořilo dostatečnými silami pravé křídlo útočícího praporu, které by mohlo obchvatem zlomit německý odpor, a tak se útočníci po silném německém protiútoku musely z kóty 153 opět stáhnout. Ještě v noci 28. října, v době, kdy byla již v Praze vyhlášena Československá republika, útočili a umírali na kótě 153 českoslovenští vojáci.

Dne 29. října přechází pluk opět pod velení 53. divize. Prapory zdokonalovaly své pozice a zesilovaly zákopy. Po celou dobu byly jednotky pod silným dělostřeleckým i leteckým bombardováním a údolí řeky Aisny bylo téměř nepřetržitě zamořeno plynem, což přinášelo další ztráty. V noci z 30. na 31. října byl vyčerpaný 22. čs. střelecký pluk vystřídán 161. a 251. plukem a odešel do okolí St. Pierre-a-Arne na odpočinek a k doplnění početních stavů. Během těžkých bojů přišel pluk o 177 padlých a 564 raněných.

 

text: Michal Rak

foto: Archiv ČsOL

 

 

Seznam padlých, zemřelých a nezvěstných legionářů z bojů na argonské frontě

 

Seznam ztrát Čs. střelecké brigády z bojů u Terronu, Vouziers, Chestres a Vandy prošel důkladnou revizí a aktualizací, přesto přetrvává řada nejasností. Základním zdrojem informací byl první díl sborníku „Československá legie ve Francii“ vydaného roku 1928, práce Josefa Fišery mapující československé vojenské hroby ve Francii, soupis ztrát 21. čs. střeleckého pluku uložený ve Vojenském historickém archivu Praha i poznámky generála Otakara Husáka. Předkládaný seznam je komparací těchto použitých pramenů, která by měla vnést více pořádku do často chybějícího přehledu ztrát našich legionářů. Největší nesrovnalosti panují okolo vojáků, kteří zemřeli na následky zranění v době, kdy boje probíhaly, nebo podlehli svým zraněním v době následné, vzdálení i několik měsíců. Zde je velmi obtížné dobře určit, kterých se týkají zranění utrpěná v souvislosti s boji na sledovaném úseku fronty, a kterých se týkají nemoci či zranění získaná v době předešlé. Tato oblast, tedy pobyt legionářů ve francouzských polních nemocnicích a ambulancích a jejich úmrtí, vyžaduje hlubší badatelský zájem.

Dle zpracovaného seznamu měla brigáda 196 padlých, 63 zemřelých na následky zranění a nemocí, a 16 nezvěstných. U těchto, celkem 275 legionářů, známe jejich jména. Posledním místem jejich odpočinku se ve většině případů stal francouzský vojenský hřbitov ve Vouziers, kde leží v samostatných hrobech pochováno 160 československých vojáků. Dalších 160 neidentifikovaných vojáků má být pochováno v hromadném hrobě. Ostatní legionáři byli pochováni na hřbitovech v blízkosti nemocnic, ve kterých zemřeli.

 

PADLÍ

Adamec František, ročník 1898, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Adamec Jan, ročník 1892, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Bambousek Josef, ročník 1890, padl 9. 11. 1918 u Chestres (kóta 153)

Bárta František, ročník 1892, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Benedik (Benedikt) Josef, ročník 1895, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Beneš Jan, ročník 1886, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Berger Alois, ročník 1885, padl 24. 10. 1918 u Condé les Vouziers

Bezouška Rudolf, ročník 1899, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Bílek Václav, ročník 1892, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Böhm Antonín, ročník 1894, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Boubín Josef, ročník 1880, padl 23. 10. 1918 u Vouziers

Brožek František, ročník 1879, padl 24. 10. 1918 u Terronu

Bulina František, ročník 1885, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Burda František, ročník 1876, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Čečák Josef, ročník 1887, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Čermák Josef, ročník 1890, padl 26. 10. 1918 u Terronu

Černý Václav, ročník 1895, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Černý Vilém, ročník 1891, padl 23. 10. 1918 u Vouziers

Danihelka Josef, ročník 1893, padl 21. 10. 1918

Dembický František, ročník 1892, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Dlouhý Rudolf, ročník 1884, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Dobiáš Jan, ročník 1896, padl 25. 10. 1918 u Vandy

Dohnanský Pavel, ročník 1894, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Doškář Josef, ročník 1889, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Durchánek František, ročník 1896, padl 29. 10. 1918 u Condé les Vouziers

Duroška Pavel, ročník 1879, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Dušek Josef, ročník 1893, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Dvořáček Josef, ročník 1883, padl 27. 10. 1918 u Terronu

Endal Jan, ročník 1897, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Fau (Fan) Josef, ročník 1893, padl 25. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Fedor Martin, ročník 1890, padl 24. 10. 1918 u Terronu

Fiala Václav, ročník 1896, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Fořt Filip, ročník 1881, padl 23. 10. 1918 u Loisy

Gottvald František, ročník 1891, padl 28. 10. 1918 u Vandy

Hanousek (Hanoušek) Josef, ročník 1893, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Hantl Karel, ročník 1890, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Hatle Josef, ročník 1897, padl 27. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Hejduk Jan, ročník 1881, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Hofhansl (Holfhanzl) František, ročník 1890, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Holas (Holaš) Josef, ročník 1891, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Holoubek Bohumil, ročník 1893, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Holub Rudolf, ročník 1887, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Hon František, ročník 1887, padl 29. 10. 1918 u Vouziers

Honěk Josef, ročník 1886, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Horajs Rudolf, ročník 1891, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Horčička Václav, ročník 1893, padl 30. 10. 1918 u cesty Vandy-Vrizy

Houdek František, ročník 1890, padl 30. 10. 1918 u cesty Vandy-Vrizy

Houdek František, ročník 1890, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Hrouda Josef, ročník 1897, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Hrozienčík Josef, ročník 1886, padl 27. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Hubeňák Štefan, ročník 1894, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Humera Jan, ročník 1898, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Hynčík Václav, ročník 1895, padl 21. nebo 22. 10. 1918 u Terronu

Chundela Václav, ročník 1886, padl 19. 10. 1918 u cesty Grivy-Loisy

Jelínek Josef, ročník 1891, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Jindáček František, ročník 1884, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Jura Bohumil, ročník 1894, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Juráček Josef, ročník 1897, padl 19. 10. 1918 u cesty Grivy-Loisy

Juruška Ladislav, ročník 1885, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Kadlubec Josef, ročník 1895, padl 28. 10. 1918 u Terronu

Kalčič Ladislav, ročník 1884, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Kalous Rudolf, ročník 1888, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Kaluža Matouš, ročník 1895, padl 24. 10. 1918 u Vandy

Karásek Josef, ročník 1884, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Kaše František, ročník 1891, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Kaucký (Kautský) Václav, ročník 1881, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Kazár Matěj, ročník 1891, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Klener Jan, ročník 1884, padl 28. 10. 1918 u Terronu

Klíma František, ročník 1885 nebo 1887, padl 27. 10. 1918 u Condé les Vouziers

Knespl Karel, ročník 1897, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Knotek Jan, ročník 1893, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Knotek Josef, ročník 1897, padl 27. 10. 1918 u Terronu

Koděra (Choděra) Alois, ročník 1881, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Kohout Antonín, ročník 1890, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Kolář Vojtěch, ročník 1895, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Koller Jaroslav, ročník 1898, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Kopecký Antonín, ročník 1890, padl 24. 10. 1918 u Vouziers

Kopečný Jan, ročník 1892, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Kořízek Josef, ročník 1890, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Kos František, ročník 1883, padl 28. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Kotek Rudolf, ročník 1884, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Kotchera Václav, ročník 1888, padl 23. 10. 1918 u Vouziers

Koudelka Tomáš, ročník 1884, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Koutník Josef, ročník 1897, padl 25. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Kovačevič Štěpán, ročník 1895, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Kozelka František, ročník 1888, padl 31. 10. 1918 u Sugny, Ardennes

Král Bohumil, ročník 1897, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Krejčí Karel, ročník 1893, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Krejčí Karel, ročník 1897, padl 22. nebo 23. 10. 1918 u Vouziers

Krofta Václav, ročník 1882, padl 23. 10. 1918 u Terronu

Kříž Antonín, ročník 1880, padl 26. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Křižan (Křížan) František, ročník 1891, padl 23. 10. 1918 u Vouziers

Kubát Karel, ročník 1889. padl 26. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Kubla Jaroslav, ročník 1889, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Kučera Jan, ročník 1891, padl 23. 10. 1918 u Vouziers

Kudláček Stanislav, ročník 1896, padl 22. 10. 1918 u Condé les Vouziers

Kulman Karel, ročník 1891, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Kurivial František, ročník 1888, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Langer Karel, ročník 1891, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Libenský Antonín, ročník 1889, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Lorenc František, ročník 1889, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Losinecký (Losinský) Josef, ročník 1878, padl 23. 10. 1918 u Chestres

Lošan Andrej (Ondřej), ročník 1887, padl 27. 10. 1918 u Vouziers

Lukáš Filip, ročník 1892, padl 21. 10. 1918 u Vouziers

Malínský Jan, ročník 1897, padl 29. 10. 1918 u Vouziers

Malý Josef, ročník 1892, padl 19. 10. 1918 u Terronu

Mančal (Mančál) Jan, ročník 1886, padl                 25. nebo 27. 10. 1918 u Condé les Vouziers

Markes (Markeš) Jan, ročník 1895, padl 29. 10. 1918 u Vouziers

Martinek Jan, ročník 1886, padl 29. 10. 1918 u Vandy

Masný Petr, ročník 1882, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Matuš Jan, ročník 1880, padl 18. 10. 1918 u Terronu

Medřický Václav, ročník 1895, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Melzner (Melzer) František, ročník 1879, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Merta Josef, ročník 1889 nebo 1890, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Miča (Míča) Alois, ročník 1891, padl 20. 10. 1918 u Vouziers

Miert Pavel, ročník 1888 nebo 1889, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Milichovský František, ročník 1893, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Mírovský Josef, ročník 1882, padl 19. 10. 1918 u Terronu

Mlčoušek František, ročník 1895, padl 23. 10. 1918 u Vouziers

Náhlíček Václav, ročník 1895, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Nekuda František, ročník 1882, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Němeček Stanislav, ročník 1889, padl 25. 10. 1918 u Vouziers

Netopil Miloslav, ročník 1895, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Netrefa Vladimír, ročník 1895 nebo 1896, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Nevyhoštěný František, ročník 1880 nebo 1889 nebo 1891, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Pacan Ilko, ročník 1884 nebo 1886, padl 19. 10. 1918 u Terronu

Petrlák Rudolf, ročník 1888, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Petržilka Karel, ročník 1892, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Plíštil Josef, ročník 1897, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Plodík Antonín, ročník 1893, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Posnar (Pošnar) Ladislav, ročník 1892, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Pospíšil Antonín, ročník 1887 nebo 1889, padl 22. 10. 1918 u Terronu

Pospíšil Jan, ročník 1884, padl 29. 10. 1918 u Vandy

Pouba Josef, ročník 1888, padl 25. 10. 1918 u Terronu

Praštil Václav, ročník 1888, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Procházka Vít, ročník 1893, padl 26. 10. 1918 u Vouziers

Provazník Josef, ročník 1895, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Pytlík Bohumil, ročník 1896, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Rabas (Rabaš) František, ročník 1891, padl 25. 10. 1918 u Terronu

Roztočil Josef, ročník 1888 nebo 1891, padl 29. 10. 1918 u Terronu

Roztočil Václav, ročník 1894, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Růžička Jan, ročník 1885, padl 23. 10. 1918, padl u Chestres (kóta 153)

Rychnovský Karel, ročník 1896, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Řeháček Josef, ročník 1895 nebo 1896, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Sehnoutka Rudolf, ročník 1896, padl 22. 10. 1918 u Vrizy

Schüssel (Šísl) Alois, ročník 1891, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Sklenička Jaroslav, ročník 1899, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Soumar Havel, ročník 1893, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Stehlík Bohumil, ročník 1882 nebo 1892, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Stloukal Eduard, ročník 1888, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Studnička Josef, ročník 1890, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Sypták Jan, ročník 1889, padl 27. 10. 1918 u Loisy

Syrový Jan, ročník 1893, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Šašinka (Šašnička) Jan, ročník 1884, padl 22. 10. 1918 u Terronu

Šebek (Šetek) Antonín, ročník 1899, padl 24. 10. 1918 u Terronu

Šebesta Jan, ročník 1892, padl 29. 10. 1918 u Terronu

Šenkýř Josef, ročník 1897, padl 23. 10. 1918 u Terronu

Šimík Josef, ročník 1891, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Šimůnek Josef, ročník 1889, padl 18. 10. 1918 u Terronu

Šipka (Šípek) Karel, ročník 1885, padl 23. 10. 1918 u Vouziers

Šipula (Šipulka, Szypula) František, ročník 1896, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Šišpera Jakub, ročník 1884, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Šourek Václav, ročník 1898, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Štolba Josef, ročník 1889 nebo 1898, padl 27. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Šulc Josef, ročník 1875, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Švec Michal, ročník 1896, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Švoma Alois, ročník 1894, padl 22. 10. 1918 u Terronu

Teplý František, ročník 1889, padl 23. nebo 25. 10. 1918 u Vouziers

Theodor Václav, ročník 1891, padl u Vouziers

Topol Václav, ročník 1883 nebo 1893, padl 24. 10. 1918 u Terronu

Trávníček Karel, ročník 1896, padl 17. 10. 1918  u Terronu

Trpák Jan, ročník 1889, padl 23. 10. 1918 u Vandy

Turek Tomáš, ročník 1885, padl 29. 10. 1918 u Terronu

Ujka Karel, ročník 1892, padl 23. 10. 1918 u Vandy

Urban Jaroslav, ročník 1892, padl 19. 10. 1918 u Terronu

Vacek Václav, ročník 1888, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Vachout Václav, ročník 1885, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Vališ Martin, ročník 1895, padl 24. 10. 1918 u Condé les Vouziers

Vaněk Josef, ročník 1890, padl 23. 10. 1918 u Chestres

Vávra Antonín, ročník 1890, padl 22. 10. 1918 u Terronu

Vich Jan, ročník 1869, padl 23. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Vinter (Winter) Václav, ročník 1885, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Volenec Josef, ročník 1895, padl 24. 10. 1918 severně od Chestres

Vomáčka Václav, ročník 1887, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Vondrák František, ročník 1884, padl 18. 10. 1918 u Terronu

Voňka (Vonka) František, ročník 1893, padl 24. 10. 1918 u Terronu

Votýpka Václav, ročník 1891, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Vrňák František, ročník 1882 nebo 1883, padl 30. 10. 1918 u Vrizy

Vrňák Josef, ročník 1894, padl 22. 10. 1918 u Vouziers

Vychodil Adolf, ročník 1897, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Wašta (Vašta) Vojtěch, ročník 1893, padl 24. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Wurm Miloš, ročník 1892, padl 24. 10. 1918 severně od Chestres

Zálicha Rudolf, ročník 1885, padl 22. 10. 1918 u Chestres (kóta 153)

Závodský Antonín, ročník 1887, padl 22. 10. 1918 u Terronu

Žalmánek Pavel, ročník 1894, padl 21. 10. 1918 u Terronu

Želibabka (Želibapka) Jan, ročník 1890 nebo 1882, padl 27. 10. 1918 severozápadně od Vouziers

 

ZEMŘELÍ NA NÁSLEDKY ZRANĚNÍ

Andršt (Andrš) Rostislav (Rudolf), ročník 1885, zemřel 29. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Bakeš Alois, ročník 1889, zemřel 25. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Bárta Antonín, ročník 1897, zemřel 31. 10. 1918 v nemocnici Pantheon v Paříži

Buqvis (Bukviš) Juraj, ročník 1886, zemřel 25. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Bursa Antonín, ročník 1893, zemřel 25. 10. 1918 nebo 25. 11. 1918 v ambulanci 6/9 u Semide

Čáp František, ročník 1899, zemřel 1. 11. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Devera Antonín, ročník neznámý, zemřel 22. 10. 1918 v ambulanci 105/13 u Bussy le Chateau

Faktor Rudolf, ročník 1892, zemřel 16. 11. 1918 v ambulanci 105/13 u Bussy le Chateau

Galle Jaroslav, ročník 1897, zemřel 31. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Gudac (Gudáč) Karel, ročník 1885, zemřel 24. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Jedlička Josef, ročník 1897, zemřel 22. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Jirout Jan, ročník 1895, zemřel 27. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Klíma Rudolf, ročník 1895, zemřel 19. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Kolařík František, ročník 1897, zemřel 1. 11. 1918 v nemocnici č. 54 u Chalons-sur-Marne

Kornas (Kornáš) František, ročník 1886, zemřel 1. 11. 1918 v nemocnici v Auve

Koryčanský Hynek (Ignác), ročník 1894, zemřel 31. 10. 1918 v nemocnici Grand Palais v Paříži

Kuba František, ročník 1893, zemřel 28. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Kubašta Václav, ročník 1896, zemřel 24. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Kulatý Jan, ročník 1890, zemřel 4. 11. 1918 v nemocnici v Auve

Kvěch Josef, ročník 1891, zemřel 23. 10. 1918 v nemocnici 7/7 u Vertus

Lážnovský František, ročník 1893, zemřel 22. 10. 1918 v ambulanci 6/9 u Semide

Lehrl Čeněk (Vincenc), ročník 1897, zemřel 11. 11. 1918 v nemocnici Suburbain de Montpellier

Macanga Václav, ročník 1879, zemřel 30. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Mazanec Josef, ročník 1888, zemřel 29. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Mejzr Miroslav, ročník 1898, zemřel 24. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py              

Menhard Zdeněk, ročník 1894, zemřel 22. 11. 1918 v ambulanci 105/13 u Bussy le Chateau

Mikeš Rudolf, ročník 1897, zemřel 8. 11. 1918 v ambulanci 105/13 u Bussy le Chateau

Miler Jan, ročník 1891, zemřel 27. 10. 1918 v nemocnici č. 54 u Chalons-sur-Marne

Mošnička Rudolf, ročník 1894, zemřel 23. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Nevyhoštěný Josef, ročník 1891, zemřel 30. 10. 1918 v ambulanci 13/20

Ondič Michal, ročník 1894, zemřel 23. 10. 1918 v nemocnici Cuperly

Ondráček František, ročník 1885, zemřel 23. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Pavelec Robert, ročník 1894 nebo 1897, zemřel 12. 11. 1918 v ambulanci 105/13 u Bussy le Chateau

Pitermann (Pitterman) Oldřich, ročník 1890, zemřel 24. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Plíva Vojtěch, ročník 1888, zemřel 25. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Rusek Jan, ročník 1888, zemřel 1. 11. 1918 v nemocnici v Auve

Řehák Jan, ročník 1896, zemřel 25. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Sasák František, ročník 1895, zemřel 20. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Sedlařík Josef, ročník 1896, zemřel 24. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Schmidt (Schmitt) František, ročník 1892, zemřel 22. 10. 1918 v ambulanci 6/9 u Semide

Sirový (Syrový) Štěpán, ročník 1894 nebo 1895, zemřel 29. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Sitta Václav, ročník 1883 nebo 1888, zemřel v nemocnici v Lyonu

Slavíček Jaroslav, ročník 1893, zemřel 31. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Spálenka Karel, ročník 1893, zemřel 20. 11. 1918 v nemocnici v Bourges

Staněk Josef, ročník 1893, zemřel v ambulanci 105/13 u Bussy le Chateau

Steinhausel František, ročník 1893 nebo 1894, zemřel 3. 11. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Svoboda Josef, ročník 1884, zemřel 28. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Šindler Rudolf, ročník 1897, zemřel 18. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Šmelanský (Šmilánský) Jan, ročník 1898, zemřel 22. 10. 1918 v nemocnici 3/65

Šnajdr Jan, ročník 1893, zemřel 24. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Tichý Jaroslav, ročník 1896, zemřel 23. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Tobolka Jan, ročník 1894 nebo 1896, zemřel 24. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Tomeš Antonín, ročník 1890, zemřel 27. 10. 1918 v nemocnici v Orléans

Tomeš Vítězslav, ročník 1894, zemřel 31. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Trouba Jan, ročník 1887, zemřel 23. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Tuma (Tůma) Josef, ročník 1896, zemřel 25. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

Tunkl Antonín, ročník 1882, zemřel 18. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Urban Karel, ročník 1898, zemřel 28. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Valenčík Štefan, ročník 1897, zemřel 29. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Vojtíšek Jan, ročník 1885, zemřel 16. 11. 1918 v nemocnici v Auve

Vondráček Josef, ročník 1899, zemřel 24. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Walla (Valla) Josef, ročník 1895, zemřel 24. 10. 1918 v nemocnici v Auve

Žurek Jan, ročník 1892, zemřel 22. 10. 1918 v ambulanci I/21 u Somme-Py

 

NEZVĚSTNÍ

Blucha Rudolf, ročník 1893, nezvěstný od 21. 10. 1918 u Terronu

Březina Jaroslav, ročník 1890, nezvěstný od 27. 10. 1918 u Vouziers

Drabeš Karel, ročník 1896, nezvěstný od 18. 10. 1918 u Terronu

Folta Antonín, ročník 1894, nezvěstný od 21. 10. 1918 u Terronu

Hlobil (Hlobín) Rudolf, ročník 1892, nezvěstný od 18. 10. 1918 u Terronu

Jakeš Josef, ročník 1895, nezvěstný od 27. 10. 1918 severozápadně od Vouziers

Kodet Josef, ročník 1892, nezvěstný od 27. 10. 1918 severozápadně od Vouziers

Krejčí Josef, ročník 1887, nezvěstný od 26. 10. 1918 u Vouziers

Meloun Karel, ročník 1896, nezvěstný od 27. 10. 1918 severozápadně od Vouziers

Němec Ladislav, ročník 1898, nezvěstný od 22. 10. 1918 u Condé les Vouziers

Prokeš Antonín, ročník 1884, nezvěstný od 27. 10. 1918 severozápadně od Vouziers

Richtr (Richter) Václav, ročník 1873 nebo 1879, nezvěstný od 23. 10. 1918 u Vouziers

Sommer Ludvík, ročník 1888, nezvěstný od 21. 10. 1918 u Terronu

Vdovec František, ročník 1887, nezvěstný od 27. 10. 1918 severozápadně od Vouziers

Vejvar Jakub, ročník 1885, nezvěstný od 21. 10. 1918 u Terronu

Veselý Jindřich, ročník 1887, nezvěstný od 27. 10. 1918 severozápadně od Vouziers

 

FOTO uvodní

Hroby československých legionářů na Francouzském vojenském hřbitově ve Vouziers.

 

Seznam ztrát zpracoval br. Petr Tolar