Tomáš Sedláček – předseda ČsOL v letech 1992-1998

8. 1. 2018

Prvním předsedou – po sametové revoluci – obnovené ČsOL se stal Tomáš Sedláček. Narodil se 8. ledna 1918 ve Vídni jako čtvrté dítě do rodiny aktivního rakouského důstojníka, který vstoupil po vyhlášení Československa do republikové armády a za bojové nasazení na Slovensku proti maďarským bolševikům obdržel Čs. válečný kříž 1918. 

Tomáš Sedláček nastoupil po maturitě na vinohradské reálce v 17 letech vojenskou službu a vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. V roce 1938 působil jako poručík dělostřelectva v Hradci Králové a v září zde prožil mobilizaci. Za protektorátu krátce pracoval v Jilemnici jako adjunkt cenového úřadu.

Počátkem roku 1940 se rozhodl k odchodu do zahraničí a tzv. balkánskou cestou se dostal k čs. zahraniční armádě do Francie. Po její porážce se dostal do Velké Británie, kde sloužil u dělostřeleckých jednotek československé a britské armády až do léta 1944, kdy byl převelen do Sovětského svazu. Jako náčelník štábu dělostřelectva 2. čs. samostatné paradesantní brigády se zúčastnil bojů na Dukle a Slovenského národního povstání. Zimu pak prožil ve slovenských horách a na jaře se připojil k rumunským jednotkám.

Po skončení druhé světové války nastoupil v hodnosti majora dělostřelectva jako profesor bojové zdatnosti na Vojenské akademii. V letech 1946–1948 pak absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze. Po krátkém působení ve štábu 11. divize v Plzni byl profesorem na bývalé válečné škole. Dne 21. února 1951 byl zatčen a následně mučen v tzv. „Domečku“ – vojenské věznici na Hradčanech. Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen na doživotí a trest mu byl později snížen na 25 let. Prošel věznicemi Valdice, Mírov, Leopoldov a Bytíz, než byl v květnu 1960 na amnestii propuštěn.

Následně pracoval jako dělník a asistent projektanta, do důchodu odešel v roce 1973. Po revoluci byl plně občansky i profesně rehabilitován. V roce 1991 se Sedláček energicky zasadil o obnovu ČsOL a po zdlouhavých jednáních pro ni vyjednal převzetí budovy současného sídla organizace v hotelu Legie. Jeho zásluhou byli do ČsOL přivedeni i veteráni z novodobých misí. Silou své osobnosti a morálním kreditem vytýčil jasný směr ČsOL v nové době a již jako čestný předseda ČsOL přispěl nejen k navracení její prestiže a společenského postavení, ale rovněž pozitivně působil při rozporech uvnitř organizace.

V roce 1991 byl Tomáši Sedláčkovi udělen prezidentem republiky Václavem Havlem Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy a roku 2004 mu Václav Klaus propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy. Dne 14. listopadu 2008 byl generál Sedláček jmenován do nejvyšší vojenské hodnosti armádního generála. Kromě čestného předsednictví ČsOL byl Sedláček i čestným občanem Prahy 6, Brandýsa, Staré Boleslavi, Lázní Toušeň a francouzského města Agde.

Armádní generál Tomáš Sedláček zemřel 27. srpna 2012. Slavnostní rozloučení se všemi vojenskými poctami se konalo v Národním památníku na Vítkově za přítomnosti prezidenta republiky a dalších vysokých ústavních a armádních představitelů.

text: br. Jiří Filip

foto: Archiv ČsOL