Poptávkové řízení na provizorní podchycení krovu věže Larischovy vily v Pardubicích

8. 3. 2017

Československá obec legionářská, vyhlašuje poptávkové řízení na stavební práce: Provizorní podchycení krovu věže Larischovy vily v Pardubicích.

Požadované stavební práce jsou veřejnou zakázkou malého rozsahu, ve smyslu zákona č.134/2016, §6, §27 a §31. Cílem je statické zajištění krovu věže v havarijním stavu tak, aby nedošlo ke zhroucení krovu a mohly být zahájeny práce na rekonstrukci celé věže.

Specifikace požadovaných stavebních prací: 

Podchycení krovu věže bude provedeno v souladu s:

a) Technická zpráva – statický výpočet, Ing. Václav Zima, 12/2016

b) Podchycení střešní konstrukce věže- návrh nosníků podchycení, výkres ST-1, Ing. Václav Zima, 12/2016

c) Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče, MMP, 2/2017

d) Stavební povolení (dosud nevydáno, předpoklad 3/2017)

Stavební práce budou provedeny v souladu s řešením statického návrhu (viz Ing.Zima, 12/2016) diagonálním osazením dvojic ocelových válcovaných nosníků IPE 220přes rohy konstrukce zábradlí věže, a to na předem připravené lože spočívající v odstranění horních kamenných desek zábradlí, zazdění mezer mezi zděnými sloupky a provedení roznášecí betonové desky s vloženou svařovanou sítí pod ocelovými nosníky. Po osazení válcovaných I profilů budou spodní trámy konstrukce věže podchyceny převázky a staženy kulatinou, čímž dojde k ukotvení všech čtyř rohových svislých konstrukcí věže a jejímu vynesení. V rámci statického zajištění musí být pískovcové koruny zábradlí obezřetně a bezpečně demontovány, a deponovány na místo, kde nedojde k jejich poškození. Samotné zazdění a provedení železobetonových podpěr musí být provedeno s ohledem na stávající konstrukce tak, aby nedošlo jejich poškození jak při montáži, tak při demontáži. Veškeré práce musí být prováděny s maximální ohleduplností na stávající konstrukce. Požadované stavební práce zahrnují i zajištění proti zatékání dešťové vody do konstrukcí dotčených výše uvedenými pracemi. Předpokládaná doba trvání provizorního statického zajištění je 12 měsíců.

Součástí požadovaných stavebních prací není demontáž provedeného statického zajištění. Zhotovitel musí však vzít v úvahu, že po demontáži statického provizorního zajištění věže budou pískovcové desky bez prodlení osazeny ve stejném pořadí a umístění zpět s využitím obdobného pojiva, jako bylo původní.

Do dřevěné konstrukce stropů a věže dlouhodobě zatékalo. Došlo ke zřícení části stropu, i skryté části dřevěných konstrukcí mohou hrozit zřícením. Při provádění bouracích prací je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření – práce provádět z montážních plošin, používat úvazky atd. Práce budou probíhat od zajištění nejpoškozenějšího místa (jihovýchodní roh) a dále podle rozhodnutí statika. Při zahájení jednotlivých etap musí být přítomen statik!

Zadavatel připouští provedení díla ve dvou variantách podle rozhodnutí statika.

Varianta 1: Úplné provedení díla dle výše uvedené specifikace, se zajištěním všech čtyř rohů krovu.

Varianta 2: Částečné provedení díla spočívající v zajištění pouze jihovýchodního rohu krovu.

Termín plnění: nejdéle do 3 týdnů po vydání stavebního povolení nebo po uzavření smlouvy, podle toho co nastane později. Současný předpoklad je do 30. 4. 2017.

Místo plnění: Larischova vila, Pardubice – Pardubičky

Kontaktní osoba zadavatele je Ing. František Bobek, email: bobek@csol.cz .

Prohlídka místa plnění bude organizována dne 13.3.2017 2017, sraz uchazečů je v 11:00 hodin před bránou objektu (org. prohlídky na tel.+420 734 315 626).

Z hlediska transparentnosti neumožňujeme individuální konzultaci. Veškeré dotazy směřujte na výše uvedenou mailovou adresu, do 3 pracovních dnů zveřejníme dodatečné informace a poskytneme je všem známým uchazečům.

Kvalifikační předpoklady budou prokázány výpisem z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, doklad o oprávnění k podnikání (např. živnostenské listy) pokrývající předmět veřejné zakázky. Doklady mohou být předloženy v prosté kopii, doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

Pokyny a požadavky na zpracování nabídky:
a) Krycí list nabídky (nepovinný dokument).
b) Návrh smlouvy s doplněnou nabídkovou cenou, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem (závazný a hodnocený dokument).
c) Popis prací, návrh harmonogramu prací a návrh na součinnost statika (hodnocené dokumenty).
d) Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (prosté kopie).

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč, výše uvedený výčet dokumentů slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky.

Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále a jedné kopii (kopie označena) v písemné formě, a to včetně požadovaného řazení nabídky.

Uchazeči mohou nabídku podat osobně (v pracovní den v době od 8:00 hod. do 15:00 hod.) do sídla zadavatele nebo doporučeně poštou, a to tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Všechny části nabídky musí být předloženy v uzavřené a neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky a výrazným nápisem „NEOTVÍRAT – NABÍDKA: „Provizorní podchycení krovu“ a kontaktními údaji předkladatele (název uchazeče, sídlo, IČO).

Termín doručení nabídek do sídla zadavatele: 31. 3. 2017 do 12:00

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Termín otevírání obálek s nabídkami: 31. 3. 2017 v 12:00 v sídle zadavatele (Sokolská 33, 120 00 Praha 2).

Způsob hodnocení nabídek:

nabídky budou hodnoceny na základě váhově ohodnocených kritérií:

a) cena bez DPH varianty 1., za provedení celého díla (váha 40%)

b) cena bez DPH varianty 2., za zajištění pouze jihovýchodní části krovu (váha 40%)

c) podrobnost popisu prací, návrhu harmonogramu prací a návrhu na součinnost statika (váha 20%)

Při hodnocení podle kritérií a) a b) hodnotí zadavatel nabídkovou cena bez DPH zapsanou v návrhu smlouvy za dané kritérium – variantu. Bodové hodnocení za dané kritérium je rovno podílu nejlepší nabídky ku hodnocené nabídce násobeno procentními body váhy kritéria.

Při hodnocení podle kritéria c) bude zadavatel lépe hodnotit nabídky, které obsahují podrobnosti o: zvoleném způsobu prací, bezpečnostních opatřeních, splnění podmínek památkové ochrany, použité technologii a materiálech (ohodnoceno body od 0 do 10), které obsahují podrobnější harmonogram a etapizaci prací (ohodnoceno body od 0 do 5) a které obsahují časové a věcné podrobnosti na požadovanou součinnost se statikem (ohodnoceno body od 0 do 5).

Celkové bodové hodnocení uchazeče je dáno součtem bodů jednotlivých kritérií a) až c). Vítězným uchazečem je uchazeč s nejvyšším počtem bodů.

Zadávací lhůta je 40 dnů.

V Praze dne 7. 3. 2017 

pdf Technická zpráva – statický výpočet

pdf Podchycení střešní konstrukce věže – návrh nosníků podchycení

pdf Závazné stanovisko