Programové prohlášení ČsOL

18. 11. 2012

V návaznosti na zakladatelskou tradici obce legionářské současné vedení ČsOL předložilo svým členům přibližně k jednoroční diskusi v jednotlivých jednotách. Prohlášení bylo…

V návaznosti na zakladatelskou tradici obce legionářské současné vedení ČsOL předložilo svým členům přibližně k jednoroční diskusi v jednotlivých jednotách. Prohlášení bylo jednotami schváleno a nyní začíná realizace hlavních programových cílů a priorit  ČsOL. 

 

Jsou to především:

 • obnovit postavení ČsOL ve společnosti jako nejdůležitější nestranická organizace zabývající se výchovou „ národa „ v duchu tradic převzatých jako odkaz legionářů 1. světové války, příslušníků 2. odboje, účastníků současných válečných konfliktů a mírových operací na principech české státnosti, nezávislosti, svobody a demokracie.
 • přebudovat ČsOL v ekonomicky silnou a nezávislou organizaci, která dokáže realizovat své cíle včetně péče o problémy členů, především pak v oblasti právní, sociální a zdravotní.
 • zásadním způsobem změnit systém řízení, plánování a hospodaření ČsOL.
 • v otázkách sociálních a zdravotních problémů současné populace přispět k řešení vybudováním vlastního systému pomoci pro „přestárlou generaci„.
 • prosadit zřízení institutu vládního zmocněnce pro otázky válečných veteránů
 • provést osobní, jmenovitou kontrolu jednotlivých jednot ČsOL s cílem dosáhnout reálného přehledu o členské základně ČsOL, počtu jednot, jejich aktivitě a reálných potřebách jejich členů
 • vytvoření programu činnosti ČsOL, který bude motivovat ke vstupu nové členy. Program se ve svých základních bodech bude opírat o hlavní zásady ze zakládajících listin ČsOL z roku 1921, které budou modifikovány na současnou celospolečenskou situaci.
 • navýšení počtů členů ČsOL z řad široké veřejnosti na základě přihlášení se k tradicím ČsOL, a ztotožněním se s nimi. Navýšení členské základny realizovat především z řad:
 1. novodobých veteránů,
 2. pozůstalých a rodinných příslušnících po účastnících prvního a druhého odboje,
 3. příslušníků klubů vojenské historie,
 4. příslušníků aktivních záloh,
 5. sympatizantů,
 6. neorganizovanými nadšenců,
 • zavedení třístupňové organizační struktury s využitím krajského organizačního stupně. Pro vytvoření tohoto organizačního stupně využít stávajících aktivních jednot umístěných v krajských městech, bez ohledu na to, zda se jedná o jednotu „ starou či novou“.
 • pokračovat v práci historicko-dokumentační komise: dokončení databáze čs. zahraničních vojáků, účast na modernizaci a objektivizaci expozic muzei v ČR případně v zahraničí, zřizování putovních výstav, podporovat a iniciovat stavby pomníků a jiných pamětních znaků v ČR a případně v zahraničí.
 • zabezpečit důsledné dodržování stanov a směrnic při nakládání s majetkem ČsOL především pak v otázkách schvalování čerpání finančních prostředků a v otázkách kontroly
 • jakékoliv svévolné nakládání se svěřenými finančními prostředky exemplárně řešit podle odpovídajícího zákona
 • organizační strukturu ČsOL rozšířit o komisi majetkově – investiční, jejímž hlavním úkolem bude zpracovávat návrhy investičních příležitostí, které po schválení volených orgánů obce realizovat  s cílem zajistit navýšení majetku ČsOL.
 • dohledat zabavený majetek ČsOL a pokusit se tento majetek zákonnou cestou získat zpět ve víře, že stát má zájem, právo a povinnost vyřešit vlastnické právo k tomuto zabavenému majetku 
 • vybudování vlastního systému péče o válečné veterány za využití legislativního prostředí ČR ve spolupráci s :             
 1. Úřadem vlády ČR
 2. Ministerstvem obrany ČR
 3. Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
 4. Ministerstvem zdravotnictví ČR
 5. Ministerstvem vnitra ČR

     Za velmi důležité považujeme zachovat poskytování příspěvků na léky a zdravotnické pomůcky našich potřebných členů veteránů druhé světové války