Sociální a zdravotní výpomoc

18. 11. 2012

ČsOL v návaznosti na schválené programové prohlášení ČsOL odstavec 7 bod 7.1. stanovuje PRV ČsOL následující pravidla pro čerpání sociální a zdravotní podpory pro válečné veterány…

ČsOL v návaznosti na schválené programové prohlášení ČsOL odstavec 7 bod 7.1. stanovuje PRV ČsOL následující pravidla pro čerpání sociální a zdravotní podpory pro válečné veterány v roce 2008:

PROSTŘEDKY ZDRAVOTNÍ PODPORY

 1. Prostředky na zdravotní podporu členů ČsOL jsou stanoveny a vyčleněny Rozpočtem ČsOL na příslušný kalendářní rok. Rozpočet ČsOL je schválen usnesením RV ČsOL. Případné navýšení rozpočtové kapitoly určené na zdravotní podporu členů ČsOL podléhá rozhodnutí a schválení RV ČsOL.

 2. Příspěvek na zdravotní podporu z ČsOL se poskytuje ve výši do 100% vlastní úložky člena ČsOL, maximálně však do výše schválené PRV ČsOL. Příspěvek mohou čerpat všichni členové ČsOL , kteří:

a) jsou držiteli osvědčení dle zákona č. 255/46, nebo č. 170/2002 Sb.  (žadatel předloží doklad);
b) sou členy ČsOL nepřetržitě nejméně 3 roky, ale nesplňují odstavec a);
c) v ostatních případech na základě žádosti mateřské jednoty či usnesení PRV ČsOL.

3. Nezbytnou podmínkou pro čerpání zdravotní podpory je doporučující stanovisko mateřské jednoty vyjádřené usnesením z jednání výboru dané jednoty.

4. Žádosti schvaluje s přihlédnutím ke stanovisku sociální a zdravotní komise arovněž komise ekonomické PRV ČsOL.

5. Členové mohou podávat své žádosti v průběhu celého roku.

6. O výjimku z výše uvedených pravidel je možné písemně požádat, její vyplacení je podmíněno souhlasem PRV ČsOL.

PROSTŘEDKY Sociální výpomoci

1. Prostředky na sociální výpomoc členům ČsOL jsou stanoveny a vyčleněny Rozpočtem ČsOL na příslušný kalendářní rok. Rozpočet ČsOL je schválen usnesením RV ČsOL. Případné navýšení rozpočtové kapitoly určené na sociální podporu členů ČsOL podléhá rozhodnutí a schválení RV ČsOL.

2. Sociální výpomoc  z ČsOL se poskytuje maximálně však do výše schválené PRV ČsOL. Příspěvek mohou čerpat všichni členové ČsOL, kteří:

a) jsou držiteli osvědčení dle zákona č. 255/46, nebo č. 170/2002 Sb. (žadatel předloží doklad);
b) jsou členy ČsOL nepřetržitě nejméně 1 rok, ale nesplňují odstavec a);
c) v ostatních případech na základě žádosti mateřské jednoty či usnesení PRV ČsOL.

3. Sociální výpomoc lze poskytnout členům ČsOL v mimořádně závažných případech – v tíživé nebo neočekávané sociální situaci (např. vážný úraz, úmrtí v rodině apod).

4. Sociální výpomoci se poskytují v hotovosti do výše maximálně 15.000,- Kč.

5. V mimořádně závažných případech je možno po schválení RV ČsOL přiznat sociální výpomoc nad stanovený limit.

6. Člen ČsOL (nebo osoba žádající výpomoc za člena ČsOL v případě jeho neschopnosti) je povinen v žádosti o sociální výpomoc doložit důvod, pro který žádá o výpomoc (včetně příslušných potvrzení o prokázání nastalé situace), potvrzení o veškerých příjmech v rodině, počet a stáří dětí.

7. Žádost předloží k projednání výboru mateřské jednoty, která po jejím projednání žádost zašle na sekretariát ČsOL s kopií usnesení z tohoto jednání.

8. Žádosti projednává a posuzuje komise zdravotní a sociální.Tato je po svém projednání se stanoviskem předkládá ke schválení či zamítnutí PRV ČsOL.

9. Žádosti schvaluje s přihlédnutím ke stanovisku komise ekonomické PRV ČsOL.

10. O výjimku z výše uvedených pravidel je možné písemně požádat, její vyplacení je podmíněno souhlasem PRV ČsOL.

Postup pro získání podpor z prostředků ČsOL:

1. Prostředky čerpání sociální a zdravotní podpory (dále jen SZP) jsou přidělovány jednotlivcům na základě předložené písemné žádosti (viz.schválený formulář).

2. Žádost musí obsahovat:

a) Písemnou žádost o SZP;
b) Stanovisko mateřské jednoty (usnesení výboru jednoty);
c) Kopii receptu;
d) Kopii účtu;
e) V případě žádosti o sociální podporu:

o doložení důvodu, pro který žádá o výpomoc (včetně příslušných potvrzení o prokázání nastalé situace);
o potvrzení o veškerých příjmech v rodině, počet a stáří dětí.

3. Žádost předloží žadatel k projednání výboru mateřské jednoty, která po jejím projednání žádost zašle na sekretariát ČsOL s kopií usnesení z tohoto jednání.

4. Žádost o SZP je zasílána na adresu:

Československá obec Legionářská
sekretariát
Sokolská 33
120 00 Praha 2

5. Žádost je zaevidována a předána zdravotně sociální komisi k posouzení. Komise posoudí žádost na svém pravidelném zasedání a předloží projednané žádosti ke schválení PRV ČsOL.

6. Žádost je předána komisi ekonomické k posouzení.

7. Žádosti schvaluje PRV ČsOL s přihlédnutím ke stanovisku komise zdravotně sociální  a komise ekonomické.

8. Dodržení výše uvedených pravidel v době podání žádosti ověřuje sociálně zdravotní komise. Vyplácení příspěvků zajišťuje ekonom.

9. Ekonom a komise ekonomická ČsOL evidují celkový úhrn všech příspěvků     pro čerpání sociální a zdravotní podpory poskytnuté sestrám a bratrům v roce

2008. Zároveň ekonom zodpovídá za správné zdanění příspěvků přesahujících částku 20.000,- Kč za kalendářní rok.

10. Výjimku z pravidel uvedených v této směrnici lze udělit pouze na základě písemné žádosti, s jejím udělením musí souhlasit PRV ČsOL.

Žádost na kompenzaci doplatků ke stažení (opravená)