ČsOL podporuje i novodobé veterány

18. 11. 2012

Více než před rokem, v únoru 2010, zahájila ČsOL realizaci projektu Podpora veteránů při návratu do práce po skončení mise.

Jde o pilotní projekt, který má za cíl prostřednictvím individuálních služeb podpořit zaměstnanost novodobých válečných veteránů zvýšením jejich kvalifikace a atraktivity na trhu práce. Nikdy v minulosti nebyla této cílové skupině poskytnuta takto nasměrovaná pomoc s podobným obsahem a v takovém rozsahu. Vždyť jen v první etapě bylo v průběhu února a března 2010 osloveno dopisem celkem 950 novodobých válečných veteránů, účastníků misí po roce 2000. V nabídnuté registrační kartě se měli vyjádřit, zda se chtějí jen registrovat, anebo se chtějí zařadit do projektu a využít možností, které tento projekt nabízí.

Ve středisku České Budějovice, které mělo na starost zájemce z kraje Karlovarského, Plzeňského, Jihočeského, Vysočina a části kraje Středočeského se v této první etapě zařadilo do projektu 32 žadatelů. Poté bylo vybráno 23 účastníků do cílové skupiny (cílovou skupinou se rozumí 100 účastníků z celé ČR), kteří mají hlubší problémy se získáním pracovních příležitostí po návratu do civilního života a splňují stanovená věková kriteria. Ve druhé etapě byla oslovena další skupina novodobých válečných veteránů Jihočeského kraje v celkové počtu 635 osob a bylo vybráno dalších 34 žadatelů o zařazení do projektu. Celkem za středisko České Budějovice bylo do současné doby zařazeno 57 žadatelů.

Prvotních individuálních pohovorů dne 25. 6. 2010 se zúčastnilo v Českých Budějovicích za přítomnosti vedoucího projektu Karla Černocha, tajemníka ČsOL Milana Mojžíše, psychologů Soňi Nedomové a Richarda Mottla prvních 13 žadatelů. Následně, dne 13. 7. 2010, proběhl v Českých Budějovicích první seminář se 14 novodobými válečnými veterány zařazenými do projektu. Dalšího semináře se konaly 2. 11. 2010 a 16. 2. 2011. Celkem se do současné doby zúčastnilo seminářů řízených Jiřím Paděrou 42 žadatelů. Souběžně psycholog Richard Mottl prováděl pohovory k individuálnímu plánu osobního rozvoje, a to v Táboře, Jihlavě a v Českých Budějovicích, kterých se zúčastnilo 32 žadatelů.

Milan Čajdík, koordinátor střediska Č. Budějovice

Foto ze semináře v Č. Budějovicích dne 18. 11. 2010 pořídil Ladislav Lenk

Co je projekt Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise?

Československá obec legionářská se stala příjemcem dotace z výzvy 31 – Výzva pro předkládání GP 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. Jedná se o oblast podpory 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, prioritní osy 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti, programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento projekt pod názvem Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise má za cíl prostřednictvím rozšířených individuálních služeb zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost veteránů, zvýšení motivace, komunikačních dovedností a doplnění kvalifikace dle individuálních potřeb. V rámci dosažení tohoto cíle program veteránům poskytne zlepšení všeobecné orientace na trhu práce, zprostředkuje zvýšení kvalifikace. Dále bude nabízet aktivně účastníky z cílové skupiny vybraným zaměstnavatelům. Místy realizace projektu jsou střediska Brno, České Budějovice a Liberec, která by měla zastřešit spádové oblasti České republiky s výjimkou obyvatel Prahy a zaměstnaných v Praze, pro které nemůže být podle pravidel EU dotace použita.

Více na:

http://obeclegionarska.cz/projekty.php?mid=10&pid=116