Stop celopražské jednotě zahraničních vojáků

18. 11. 2012

Jak už jsme informovali,  Republikový výbor ČsOL se na svém řádném zasedání dne 23. července letošního roku zabýval rovněž podnětem, který vedení ČsOL obdrželo od předsedy jednoty ČsOL Praha 9 br. J. Vlasáka.

Z podnětu vyplývá, že br. V. Přibyl a br. P. Vranský usilují o vytvoření Celopražské jednoty ČsOL sdružující zahraniční vojáky 2. světové války, jejich potomky a pozůstalé. K tomu rozeslali dopis všem příslušníkům zahraničního odboje v Praze s informací, že jednota byla založena a se žádostí, aby do této jednoty vstoupili. Výbor jednoty ČsOL v Praze 9 ve svém podnětu zdůraznil, že tato jednota nebyla nikým schválena a druhováleční veteráni jsou podvodným způsobem lákáni do organizace, která vlastně neexistuje.

Republikový výbor tento závažný podnět projednal. A jaký je výsledek? Členové RV ČsOL, konkrétně např. br. M. Mirkovič, br. P. Vaněk, br. M. Těšínský stejně jako čestný předseda ČsOL br. T. Sedláček, se v diskusi velmi ostře vyslovili proti této akci, odmítli vznik nové jednoty a jakékoli aktivity s tím spojené. Republikový výbor zaujal stanovisko, že záměr založit takovou jednotu je v rozporu s programovým prohlášením. ČsOL totiž usiluje o to, aby v pražských jednotách ČsOL docházelo ke spojování činnosti starších a mladších členů, k vzájemnému předávání zkušeností a také k prohloubení spolupráce jednot s orgány státní správy a samosprávy v dané městské části. Vznik uvedené celopražské jednoty toto snažení jasně nabourává a navíc hrozí, že by došlo k personální destabilizaci některých stávajících jednot ČsOL v Praze.

Republikový výbor ČsOL po projednání podnětu výboru jednoty Praha 9 proto přijal následující usnesení: RV ČsOL neschvaluje registraci Celopražské jednoty ČsOL. RV ČsOL ukládá br. V. Přibylovi a br. P. Vranskému zastavit veškeré aktivity spojené s přípravou vzniku Celopražské jednoty ČsOL. RV ČsOL doporučuje realizovat navrhovanou činnost druhoválečných veteránů v Praze v rámci historických skupin ČsOL.

Dopis v tomto duchu bude rozeslán všem členům ČsOL, kteří byli osloveni dopisem br. V. Přibyla a br. P. Vranského vyzývajícím je ke vstupu do celopražské jednoty zahraničních vojáků. Předseda ČsOL br. Pavel Budinský v něm vyjadřuje naději, že rozhodnutím RV ČsOL v této kauze se podaří i nadále udržet jednotu Čs. obce legionářské a naplňovat záměry, které si schválila na svém V. manifestačním sněmu v Praze na Vítkově.

Ladislav Lenk