Uskuteční se konference „Občanská válka na Urale“ za české účasti?

18. 11. 2012

Československá obec legionářská se v letošním roce stala spoluorganizátorem vojensko-historické konference „Občanská válka na Urale: současné problémy pramenoznalství a historiografie“.

Konference se uskuteční v době od 7. do 8. října 2011 ve městě Kungur, které se nachází v Permské oblasti Ruské federace. Jejím spolupořadateli jsou mj. Historicko-politologická fakulta Permského státního institutu, katedra Světových a vlasteneckých dějin Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů, Vědecko-výzkumné centrum „Bílé Rusko“, Permské oblastní muzeum a historicko-archivní časopis Retrospektiva.

Na konferenci se budou projednávat následující okruhy otázek:

  1. Současné problémy pramenoznalství a historiografie občanské války na Urale.
  2. Každodenní život obyvatel Uralu v době občanské války.
  3. Bojové události občanské války na Urale v letech 1918–1919.
  4. Cizinci v občanské válce v Rusku: interventi, internacionalisté nebo rukojmí situace?
  5. Vojenské hroby z dob občanské války na Urale: hledání, současný stav, problémy péče o ně.
  6. Občanská válka v osudech lidí.

Teze příspěvku musejí být zpracovány v textovém editoru Microsoft Office Word 97-2003 o rozsahu 3–7 normostran, písmo 14 bodů, řádkování 1,5. Organizátoři konference žádají o jejich zaslání do 1. září 2001. Organizační výbor konference si přitom vyhrazuje právo nepřijmout materiály, jejichž obsah neodpovídá tématu konference nebo formálním požadavkům na jejich zpracování.

Československá obec legionářská se obrací na své členy, zejména pak historiky, aby sdělili vedení obce legionářské, zda mají zájem zúčastnit se této konference, a také představili v tezích obsah svého případného vystoupení.

Zájemci zašlou do 7. 4. 2011 na sekretariát ČsOL název a stručný obsah referátu.

Přihlášky budou posouzeny komisí projektu Legie 100 a předloženy PRV ČsOL k rozhodnutí. Autoři vybraných referátů pak budou vyzváni ke zpracování tezí v duchu požadavků organizátorů konference. ČsOL zajistí překlad do ruského jazyka a bude hradit vybraným autorům účast na konferenci.

Nabídky lze zasílat ČsOL emailem na sekretariát@obeclegionarska.cz nebo písemně na adresu ČsOL, hotel Legie, Sokolovská 33, 120 00 Praha 2.

Připravil: Ladislav Lenk