Ako sa vyvíja kauza Nové Zámky?

11. 7. 2013

V dňoch 1. – 2. júla 2013 sa v Nových Zámkoch a v obci Svätý Peter uskutočnilo zasadanie Česko–slovenskej medzivládnej komisie pre vojnové hroby. Na programe rokovania bolo viacero bodov, medzi ktorými najdôležitejšou bola problematika zdevastovaných hrobov a pôvodného podstavca od pomníka z roku 1936 na mestskom cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch.

V prvý deň si komisia najprv položením kytice kvetov k hrobom uctila pamiatku vojakov viacerých národností, ktorí zomreli v dôsledku vojny. Potom si prehliadla „rekonštrukciu“, ktorou mesto mienilo nahradiť pôvodný pomník. Všetci členovia komisie sa zhodli na tom, že už samotný spôsob budovania nového pomníka bol nevhodný a nedôstojný. S ťažkými mechanizmami a buldozérom sa na hroby predsa nechodí! Nová podoba pietneho miesta, zhotovená bez povolenia, bez projektu a veľmi chvatne, nezodpovedá základným kritériám kladeným na pietne miesto – texty v záhlaví menoslovov obetí (medzičasom ich časť už bola zakrytá) sú chybné, ako pokiaľ ide o mená, tak aj pokiaľ ide o štátnu príslušnosť. Obrubníky hrobov boli zhotovené z akýchsi tvárnic, ústredné minipylóny sú z tehál vhodných na chodníky a múriky pri chatách, ale nie na vojnové hroby.

Týmto postupom mestu porušilo princípy humanity a ustanovenia Haagskych konvencií, Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 a Dodatkových protokolov k nim z 8. júna 1977 a okrem toho aj celý rad ďalších zákonov Slovenskej republiky. Konečné slovo k porušeniu zákonov mestom vysloví príslušný správny orgán, pred ktorým prebieha správne konanie. Je zarážajúce, že mesto sa takýto pavýtvor snažilo aj formálne zlegalizovať jeho odhalením a posväteným duchovnými rôznych cirkví 29. júna 2013. Na tento akt pozvalo veľvyslancov viac ako desiatich krajín, ale väčšina z nich neprišla… A iste to nebolo preto, že by si mŕtvych svojich krajín nechceli uctiť. K tomuto aktu mesto siahlo napriek tomu, že už vedelo, že jeho postup bol nezákonný, že nový pomník je nevhodný a že sa vo veci začalo správne konanie.

Po vyjadrení členov komisie k novej úprave hrobov, vypočutí zástupcu mesta a Obvodného úradu v Nitre bolo komisiou konštatované, že ide o úplne nevhodný zásah. Takto zrekonštruované obrubníky aj ostatné časti nového pomníka sa preto budú musieť odstrániť a nahradiť takým dielom, ktoré bude mať podobu pôvodného pomníka aj s pôvodným nápisom.

Komisia sa tiež zaoberala postupom obnovovania resp. budovania nových legionárskych pomníkov v Rusku a na Ukrajine ako aj niektorými ďalšími otázkami. Potešiteľné je, že z oboch strán komisie bola zdôraznená potreba častejších kontaktov, užšej spolupráce a spoločnej účasti pri odhaľovaní zrekonštruovaných a  nových pomníkov viažucich sa k spoločným dejinám oboch našich národov.

Rokovanie komisie potom pokračovalo vo Svätom Petre, kde si členovia komisie položením vencov uctili obete prvej a druhej svetovej vojny. Následne bol spracovaný aj zápis z rokovania a potom si členovia komisie na cintoríne v Komárne uctili pamiatku čs. legionárov padlých počas bojov na južnom Slovensku v roku 1919. Na rokovaní komisie sa zúčastnil aj pisateľ tejto správy ako novo menovaný člen komisie za Československú obec legionársku.

Pripravil: Ferdinand Vrábel