Hrdina bojů s banderovci byl vyznamenán

14. 11. 2013

Většina z nás dnes zná válečné veterány z 1. světové války a z 2. světové války. To, že se u nás nacházejí i vojáci, kteří bojovali proti Ukrajinské povstalecké armádě, tedy proti Banderovcům, už ví málokdo.

Banderovci byla skupina ukrajinských nacionalistů, kteří usilovali o nezávislost Ukrajiny na SSSR. Po neúspěchu jejich snažení se pokusili probít přes Ukrajinu, Polsko a Československo do americké zóny v Rakousku. Postup armády generála Stepana Bandery byl velmi krvavý, jeho vojáci si nebrali žádné servítky a nejedna vesnice lehla při jejich postupu popelem. V tom se jim v roce 1947 snažili zabránit vojáci a policisté všech zainteresovaných zemí.

Jedním z vojáků, kteří se banderovcům postavili, byl i plk. Jaroslav Piskáček z Plzně. V té době důstojnický aspirant Československé armády a syn důstojníka československých legií v Itálii. Piskáček se svými spolužáky dostal za úkol sestavit průzkumnou skupinu, do které byl zároveň přidělen jako její velitel. Při průzkumné hlídce se však skupina aspirantů vyzbrojených samopaly PPŠ – 41 „Špagin“ a ručními granáty dostala do léčky připravené samotnou Ofélií – druhou nejvyšší osobou v povstalecké armádě. Hlídka byla přibita kulometnou palbou k zemi za kládami v údolí a ze všech stran na ní létal déšť kulek. Mladých průzkumníků začalo ubývat a soustavná obrana si vyžádala i daň na munici. Nezbývalo tedy než brát od mrtvých. Situace se zdála neřešitelná. Bylo jasné, že pokud budou přeživší chycení, tak neuniknou mučení a smrti. Piskáček tedy vydává jeden z nejtěžších rozkazů ve svém životě: „Poslední náboj si nechte pro sebe!“ Jako zázrakem se jim nakonec podařilo odpoutat od palby a dostat do svých linií. Nebylo to však zadarmo. Z patnácti mladých důstojnických aspirantů se vrátilo jen pět.

Tímto příběhem však hrdinské činy plukovníka Piskáčka nekončí. Při okupaci vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 nechal do brány kasáren zaparkovat tank s rozkazem, že nikdo krom Čechoslováků nesmí projet. Celou svoji kariéru plukovník Piskáček prožil u průzkumných vojsk, kterým nakonec u 1. armády ČSLA v Příbrami dělal instruktora. Dnes je patronem plzeňského skautského oddílu Jožky Knappa a aktivně se zapojuje do dění v plzeňské jednotě Československé obce legionářské.

Za všechny jeho hrdinské činy, v době kdy ho vlast potřebovala, a za jeho celoživotní aktivní vystupování a prosazování Masarykových ideálu byl 3. listopadu 2013 plk. Jaroslav Piskáček vyznamenán Pamětní medailí Československé obce legionářské III. stupně. Bohužel se tento slavnostní akt musel odehrát v Mulačově nemocnici, kde plk. Jaroslavu Piskáčkovi operují nový kyčelní kloub. Nezbývá tedy než mu popřát brzké uzdravení a návrat k jeho aktivnímu životu.

Text a foto: Jaroslav Karasa a Aleš Vranovský, Jednota ČsOL Plzeň