Nedovolme zapomínat na naše hrdiny, nedovolme zapomínat na historii

7. 5. 2013

Již 68 let uplynulo od okamžiku, kdy osvobozením Ostravy 30. dubna 1945 vyvrcholila největší a nejkrvavější bitva druhé světové války na území Československa – ostravská operace. Tehdy po urputných bojích na polském území vstoupila na jaře roku 1945 1. čs. samostatná brigáda a spolu se sovětskou armádou a za podpory 1. čs. smíšené letecké divize osvobodila severní Moravu a po těžkých bojích také Ostravu.

Po téměř šedesáti dnech těžkých bojů tak byla ukončena mnohaletá okupace nejen Ostravy, ale i celého regiónu severní Moravy. Nacistické Německo ztratilo jednu z posledních průmyslových a surovinových základen. A to i přesto, že právě v ostravském prostoru Němci soustředili neuvěřitelné množství vojsk – celkem 22 divizí s dvěma tisíci děly, třemi sty tanky a 280 bojovými letadly. Vojskům 4. ukrajinského frontu, jehož součástí byla také 1. čs. samostatná brigáda v SSSR a 1. čs. smíšená letecká divize v SSSR, se i přesto nakonec podařilo odpor německých vojsk zdolat. Cena za vítězství však byla velmi vysoká a krutá – své životy v těchto bojích položilo na 20 000 vojáků Rudé armády a přes 1000 vojáků československých.

U příležitosti těchto hrdinných bojů ostravské operace zorganizovala Československá obec legionářská ve dnech 28. – 30. dubna v Ostravě již tradiční setkání válečných veteránů. Mezi veterány, kteří se z Prahy do Ostravy vydali, jsme mohli spatři například Vladimíra Wintera, Michala Fedorka, Pavla Vranského, Rostislava Stehlíka, Václava Přibyla, Jan Plovajka, Tichomíra Mirkoviče, Pavla Vanka…

Jejich putování po stopách bojů začalo již v neděli 28. dubna, kde spolu s předsedou ČsOL Pavlem Budinským vykonali pietní akt v Orlové u pomníku obětí tzv. Sedmidenní války odehrávající se zde v roce 1919 za účasti čs. legionářů vedených Josefem Šnejdárkem.

Týž den v odpoledních hodinách uvítalo válečné veterány a jejich doprovod kino Vesmír v Ostravě. Zde byl pro ně připraven komponovaný hudební pořad „Cestami válečného veterána“, v němž se jim představila mezzosopranistka Táňa Janošová a také cimbálová muzika VUS Ondráš pod vedením Jožky Imricha se sólistkou Lucíí Fabišíkovou. Hosté koncertu si také se zájmem prohlédli výstavu věnovanou bojové cestě 1. čs. armádního sboru v SSSR.

Vyvrcholením prvního dne setkání se pak stal slavnostní večer, na němž se váleční veteráni setkali s řadou vzácných hostů. K přítomným zde promluvil předseda ČsOL Pavel Budinský. Zdůraznil, že ho velmi mrzí, že zde nevidí tváře některých válečných hrdinů – Marie Lastovecké, Alexandra Beera, Vladimíra Paličky, Mikuláše Končického, Jindřicha Heřkoviče, bratrů Opočenských, Karla Šeráka… To proto, že někteří z nich se už těchto oslav dnes ani v budoucnu nikdy nezúčastní, dalším to neumožňuje jejich věk a zdraví. „Všem přítomným válečným veteránům, kteří se na rozdíl od svých bojových druhů dožili dnešního dne a jsou pro nás stále symbolem statečnosti a odvahy a příkladem cti a hrdinství, bych chtěl upřímně poděkovat. Mnozí z nich jsou v současné době členy Československé obce legionářské, která právě jim v rámci rozsáhlého projektu Péče o válečné veterány věnuje mimořádnou pozornost a péči. Dává tím najevo svůj postoj k těmto lidem – aby bylo jasně vidět, že jí není lhostejno, kdo za tuto zemi bojoval a kdo jí obětoval život a zdraví. A proto vás, všechny zde přítomné, chci v tuto slavnostní chvíli vyzvat: Nedovolme zapomínat na naše hrdiny, nedovolme zapomínat na historii, nedovolme zapomínat na to, zač vděčíme našemu dnešku,“ prohlásil Pavel Budinský.

Další den ostravského setkání patřil především pietním aktům na místech bojů ostravské operace. O dojmy z tohoto dne se podělila sestra Vladimíra Francírková, dlouholetá spoluorganizátora těchto setkání: „Letošní oslavy proběhly v místech bojů 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR. První zastavení bylo v městě Hlučíně, kde na zdejším hřbitově odpočívá na 3300 sovětských vojáků. Zde k účastníkům a obyvatelům promluvili Generální konzul Ruské federace A. J. Šaraškin a představitelé města. Další cesta směřovala do obce Bolatice, která sehrála významnou úlohu v postupu našich tankistů směrem k Ostravě. Pietní akt proběhl na místním hřbitově, kde vystoupil starosta obce a žáci místní školy. Třetím místem naší pouti byla malebná obec Štítina, která si připomíná tragickou smrt vojína Ivana Kubince. Příslušníci SS zaživa přibyli tohoto vojáka na vrata Zikova statku. Místní soubor Beátka vystoupil s kulturním programem, který přítomní účastníci odměnili dlouhým potleskem. Cestou ze hřbitova jsme se zastavili u rodného domu armádního generála Heliodora Píky. Ředitel školy ve svém projevu zmínil zásluhy tohoto rodáka pro naši vlast a vyjádřil hrdost, že škola nese jeho jméno. Dalším zastavením byla obec Dolní Lhota, která je nedaleko Ostravy. Kruté boje i zde měly mnoho obětí. Starosta obce ve svém projevu vzpomenul všechny ty, kteří se nedočkali osvobození, a jako každým rokem zde měli členové souboru Čtyřlístek velice krásné vystoupení a opět za to byli oceněni potleskem. Posledním místem, kam jsme zavítali, byla Hrabyně. Při osvobozování Opavska obec byla téměř zničena. Pietní akce proběhla v Památníku 2 .svět.války v Hrabyni. Po položení kytic a věnců následovala prohlídka expozice, kde probíhá nová výstava Muži a válka…“

Vyvrcholením letošního setkání válečných veteránů v Ostravě se 30. dubna stal pietní akt v Komenského sadech, kam přišlo mnoho lidí uctít památku padlých osvoboditelů. Váleční veterány zde mezi sebou přivítali přímého účastníka ostravské operace a spolubojovníka brigádního generála Mikuláše Končického. Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, velvyslanec Ruské federace S. B. Kiselev a primátor Ostravy Petr Kajnar ve svých vystoupeních připomněli průběh a význam ostravské operace a ocenili přínos všech druhoválečných veteránů pro naši dnešní svobodu. Váleční veteráni pak položili věnec k památníku Rudé armády.

Ladislav Lenk, foto: Stanislav Pítr a Jiří Francírek