Výstava „Československé legie 1914-1920“ a „Legionáři z Hradce Králové a blízkého okolí“ odstartovala

24. 7. 2013

Ve čtvrtek 18. 7. 2013 se uskutečnila v Hradci Králové v Muzeu východních Čech dlouho očekávaná slavnostní vernisáž putovní výstavy „Československé legie 1914-1920“ doplněná o nově vytvořenou výstavu „Legionáři z Hradce Králové a blízkého okolí“. Výstava připravená Čs. obcí legionářskou je součástí projektu Legie 100. Výstava bude v prostorách muzea až do září 2013.

Samotné vernisáže se účastnilo více než 50 pozvaných hostů, pro které bylo připraveno i malé občerstvení. Za muzeum promluvila na vernisáži PhDr. Jaroslava Pospíšilová, za autorský tým Mgr. Pavel Kuthan (ČsOL, jednota Hradec Králové) a za ústředí ČsOL Ing. Milan Mojžíš, který informoval přítomné i dimenzích projektu Legie 100. V pohodové uvolněné atmosféře se potom mohli návštěvníci seznámit jako první s obsahem výstavy a měli také možnost rozhovoru s autory výstavy. Dle množství kladných ohlasů sklidila výstava úspěch. Velké poděkování patří zejména Jiřímu Charfreitagovi, DiS., koordinátorovi projektu Legie 100 z ústředí ČsOL, který se obětavě na přípravě výstavy podílel, a Klubu přátel pplk. Karla Vašátky, který v historických uniformách čs. legií dotvářel tématický kolorit celé vernisáže. Vernisáže se účastnilo i několik zástupců regionálního tisku, kteří se o výstavu živě zajímali, a rovněž některé výrazné královéhradecké osobnosti.

Výstava provádí návštěvníka historií československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení slavné anabáze ruských legionářů v roce 1920. V rámci výstavy se návštěvník dozví nejenom o historii tří nejznámějších částí čs. legií (v Rusku, Francii, Itálii), ale také o čs. dobrovolnících v srbské, americké a britské armádě. V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za I. světové války, boje na hranicích nově vzniklé republiky, zejména na Těšínsku a Slovensku. Celá výstava je také doplněna o souhrn událostí válečných let 1914–1918 a její nová část je věnovaná některým významným osobnostem legionářského života z Hradce Králové a blízkého okolí.

Výstavu se podařilo realizovat díky pochopení a spolupráci se zástupci Muzea východních Čech (zejména díky PhDr. Jaroslavě Pospíšilové a Mgr. Stanislavu Hrbatému) s využitím několika soukromých sbírek fotografií a částí výstroje a výzbroje, které atraktivně doplňují informační zpracování historie čs. legií.

V řadách čs. legií v Rusku, Francii a Itálii a v řadách spojeneckých armád Dohody sloužilo během I. sv. války více než 100 000 Čechů a Slováků. Čs. legionáři, kteří se rozhodující měrou zasloužili o samostatnost Československa a jeho mezinárodní uznání nejen jako samostatného suverénního státu, ale i jako jednoho z vítězných států Dohody v I. sv. válce, se po skončení války stali spolehlivou ideovou páteří mladé republiky a oporou prezidenta T. G. Masaryka. Z uvedeného počtu jich nemalá část měla předválečnou či poválečnou spojitost s oblastí Hradce Králové. Jen v rámci samotného okresu Hradec Králové je evidováno více než 2100 čs. legionářů. Ať již zůstali ve službě v armádě mladé republiky nebo se po I. sv. válce vrátili do civilního života, žili v rámci hradecké společnosti, kde podporovali místní politický i veřejný život směrem k ideálům, za které bojovali.

Bohužel nebylo možné v rozsahu výstavy připomenout jednotlivě všechny tyto muže. Z počtu více než 2100 legionářů z Hradce Králové a okolí jsme proto vzhledem k možnostem rozsahu výstavy vybrali ve velmi nelehkém výběru 15 osobností, jejichž životní osudy jsme chtěli více připomenout. Řada z těchto osobností svým vlivem a společenským přínosem zdaleka přesahuje lokální dimenze královéhradeckého regionu a dokonce i našeho státu. Jsme tedy rádi, že můžeme tímto způsobem přispět k připomenutí jejich památky.

(pjk)